Search
Close this search box.

Ehitusvaldkonna veebikoolitused

Lektor: Martina Proosa

Ehitusvaldkonna loengutel keskendume viiele olulisele teemale:

 • Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine
 • Ehitamise dokumenteerimise vajalikkus ja kohustuslikud nõuded
 • Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine
 • Probleemid ja lahendused ehitusseaduse rakendamisel
 • Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused ehitise ja ehitamise kontrollimiseks

Meetodid: Loeng ja arutelu

Loengud

10.00 – 15.00
18.01 VEEBILOENG: Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine
 • Detailplaneeringu koostamise alus ja eesmärk
 • Detailplaneeringuga lahendatavad ülesanded
 • Ehitusõiguse sisu
 • Detailplaneeringu siduvus
 • Detailplaneeringu koostamise menetlus
 • Detailplaneeringu kehtestamise otsus
 • Detailplaneeringu kehtivus
 • Detailplaneeringu elluviimine ja muutmine, sh kasutusotstarbe muutmine
 • Detailplaneeringu elluviimise kava
 • Detailplaneeringu elluviimiseks sõlmitavad lepingud
 • Kolmandale isikule detailplaneeringust tulenevad õigused
 • Detailplaneeringuga määratud tingimuste muutmise võimalused
10.00 – 15.00
31.01 VEEBILOENG: Ehitamise dokumenteerimise vajalikkus ja kohustuslikud nõuded
 • Mis on ehitusdokument ja milleks seda vaja on?
 • Millistel juhtudel tuleb ehitamine dokumenteerida?
 • Kelle kohustus on ehitamine dokumenteerida?
 • Pädev isik ja pädevuse tõendamine
 • Dokumenteerimise üldised nõuded
 • Ehitamise käigus koostatavad dokumendid
 • Ehitusdokumentide allkirjastamine ja kättesaadavus
 • Ehitusdokumentide üleandmine ja säilitamine
10.00 – 15.00
7.02 VEEBILOENG: Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine
 • Müüja ja ostja seadusest tulenevad õigused ning kohustused
 • Lepingueseme lepingutingimustele mittevastavus
 • Puudustest teavitamise kord
 • Muud õiguskaitsevahendid
 • Müügigarantii
 • Erisused tarbija puhul
 • Kohtupraktika
10.00 – 15.00
22.02 VEEBILOENG: Probleemid ja lahendused ehitusseaduse rakendamisel
 • Riigikohtu lahendid ja praktikad, mis on seotud ehituslubade väljastamisega
 • Kasutuslubade väljastamine ja selle mitteomamisega seotud probleemid ja käsitlusjuhendid
 • Varjatud puudused ja nende menetlemise kord
 • Müüja vastutus varjatud puuduste hüvitamisel
 • Varjatud puuduste nõuete esitamise mõistlik aeg
10.00 – 15.00
7.03 VEEBILOENG: Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused ehitise ja ehitamise kontrollimiseks
 • Järelevalve eesmärk, objekt ja subjekt
 • Ülevaade ehitisele ja ehitamisele esitatavatest nõuetest
 • Järelevalve liigid, algataja, läbiviijad, pädevus ja ulatus
 • Järelevalve läbiviimine
 • Riikliku järelevalve meetmed ja nende kohaldamine
 • Järelevalve lõpetamine ja tulemuse fikseerimine
 • Ettekirjutuse tegemine/haldussunnivahendi kohaldamine
 • Ettekirjutuste vaidlustamine
OSALUSTASU

699 €

Osalustasu sisaldab viis loengut x viis akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: ehitusettevõtete juhid, ehitusspetsialistid ettevõtetest ja asutustest, haldus – ja projektijuhid, projekteerijad, KOV esindajad, kinnisvaraarendajad jt huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Martina Proosa

Merko Ehitus AS jurist/koolitaja

Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Varasemalt oli M. Proosa planeeringute osakonna juhataja siseministeeriumis, kus osales muu hulgas planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja õigusaktide väljatöötamises ning tegeles planeeringute järelevalvega. Martina on käsiraamatute "Uus ehitusseadustik ja ehitamine" ning "Planeerimisseadus ja selle rakendamine" autor.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo